شرکت حسابداری دانا نوین

حقوق و دستمزد چیست همراه با مثال – پارت سوم

حقوق و دستمزد چیست پارت سوم

در پارت سه حقوق و دستمزد به بررسی پارامتر های سند حسابداری میپردازیم.

اولین پارامتر ضرئری یک سند حسابداری تاریخ آن میباشد که بدون تاریخ ثبت یک سند حسابداری ممکن نمی باشد.

شماره سند در حسابداری توالی اسناد را مشخص میکند و شامل دو دسته موقت و دائم میباشد.شماره موقت جهت ثبت اولیه سند و شماره دائم پس از نهایی شدن اسناد به سند اختصاص داده میشود.

در هر تراکنش مالی دو حساب،یکی بدهکار و دیگری حساب بستانکار درگیر خواهند شد.

در این جریان طرف مبدا همیشه پولی را از دست خواهد داد و طرف مقصد پولی را بدست می آورد پس حساب مبدا همیشه بستانکار و حساب مقصد بدکار خواهد بود.

بابت هر یک از حساب ها در هر طرف یک سطر اطلاعات در سند باید ثبت گردد که به هر سطر سند حسابداری آرتیکل گفته میشود.

هرآرتیکل شامل:کدحساب،شرح آرتیکل و یک مبلغ میباشد.

بسته به تعریف کدینگ حسابداری شامل کد معین و به صورت اختیاری یک یا چند کد تفضیلی خواهد بود.

توضیحاتی است که به علت بدهکاری یا بستانکاری کد حساب را شرح میدهد.

در سند حسابداری در هر آرتیکل و فقط یکی از دو ستون بدهکار و بستانکار باید شامل یک عدد مثبت و بزرگتر از صفر باشند و بدون مبلغ ثبت نمیشود.

جمع مبالغ ستون بدهکار و ستون بستانکار به صورت مجزا در زیر سند حسابداری درج میشودو در صورت برابری دو ستون می گویند سند حسابداری تراز میباشد.

برگه های پیوست مانند:فاکتور،رسید پرداخت،حواله واریز به سند پیوست میشوند.

+آموزش ثبت سند حسابداری در انواع شرکت ها:

به طور کلی در حسابداری با 6 نوع سند رو به رو هستیم که عبارتند از:

شرکت های خدماتی،بازرگانی،تولیدی و صنعتی،پیمانکاری،دولتی و وارد کننده

معمولا در یک شرکت بازرگانی اقدام به خرید و فروش کالا می نمایند و با دو روش حسابداری خرید و فروش رو به رو هستیم.

الف)حساب خرید:

وقتی کالایی به قصد فروش خریداری می شود از این حساب استفاده شده و ماهیت این حساب در سند حسابداری بدهکاری می باشد.

ب)حساب فروش

زمانی که کالای خریداری شده را به فروش می رسانیم از این حساب استفاده می شود و در سند حسابداری ماهیت بستانکار دارد.

ج)حساب برگشت از خرید:

زمانی که کالای خریداری شده را مرجوع می نماییم از این حساب استفاده می شود و در سند حسابداری ماهیت بستانکار دارد.

د)حساب برگشت از فروش:

زمانی ک کالای فروش رفته مرجوع میشود و یا از فروشنده تخفیف گرفته شود از این حساب استفاده می گردد و در سند حسابداری به صورت بدهکار نوشته می شود.

شرکت های پیمانکاری برای کار فرمایان کار انجام می دهند و کارکرد ایشان به صورت ماهیانه در قالب صورت حساب به کارفرما صورت وضعیت صادر می شود.(صورت وضعیت همان درآمد می باشد.)

 

آموزش ثبت سند مراحلی دارد که به آن می پردازیم:

 

1-مرحله شرکت در مناقصه و خرید اسناد مناقصه:

هزینه های مالی              ***

بانک                            ***

2-مرحله قبولی در مناقصه:

در این مرحله بانک مبلغی را از شرکت به صورت سپرده،ثابت نگه می دارد و وجهی هم به عنوان کارمزد برداشت می کند.

الف)بابت ارائه ضمانت نامه به بانک           هزینه مالی              ***

بانک                      ***

سایر حساب های دریافتی        ***

بانک                      ***

ب)بابت کارمزد صدور ضمانت نامه

ج)بابت مبالغ

3-مرحله دریافت وام از کارفرما:

بعضی از پیمانکاران هنگام شروع کار اقدام به دریافت وار از کارفرما می نمایند:

بانک                       ***

پیش دریافت                ***

4-مرحله انجام هزینه در پروژه:

پیمانکار در جهت انجام پروژه اقدام به هزینه هایی مانند مواد و مصالح،حقوق و دستمزد مشین آلات می نماید که ثبت کلی آنها در حساب به صورت جریان تکمیل ثبت می شود.

پروژه در جریان تکمیل              ***

بانک                             ***

5-مرحله دریافت درآمد:

زمانی که برای پیمانکار در جهت پیشرفت کار صورت وضعیت صادر شود که به منزله ی درآمدی باشد که این درآمد پس از کسر کسوراتپرداخت می شود.

کسر کسورات در هر صورت وضعیت شامل:بیمه پروژه،سپرده،پیش دریافتی بانک.

سایر حساب های دریافتی

پیش پرداخت بیمه

پیش دریافت ها

صورت وضعیت تایید شده

حسابهایی که در این نوع شرکت مورد استفاده می باشد.

اعتبارات اسنادی:هر مورد اعتبارات که باز می شود از این حساب استفاده می شود.

ماهیت این حساب بدهکار جزء دارایی های جاری می باشد.

کلیه هزینه هایی که به کالا تحمیل می شود در معین حساب اعتبارات قرار می گیرد

شامل:پیش پرداخت،هزینه حمل،هزینه گمرکی،کارمزد بانکی و…

همچنین بانک مبلغی را به عنوان ودیعه نگه می دارد و به عنوان سایر حسابهای دریافتی ثبت می شود.

1-ثبت هنگام گشایش اعتبارات:

اعتبارات            ***

بانک                  ***

2-هنگام ارسال پول به شرکت فروشنده کالا:

اعتبارات اسنادی                  ***

بانک                            ***

3-ثبت هنگام هزینه های حمل از کشور مبدا:

اعتبارات اسنادی                   ***

بانک                             ***

 

 

4-ثبت هنگام رسیدن کالا به انبار مقصد:

خرید                 ***

اعتبارات                    ***

حسابداری باید بابت معاملات خرید و فروش خود ثبت ارزش افزوده داشته باشند.

در هنگام خرید و هزینه که ارزش افزوده از ما دریافت می شود از سایر حساب های دریافتی و معین ارزش افزوده خرید از بدهکار استفاده می شود.

خرید…

سایر حساب های دریافتی(ارزش افزوده خرید)

بانک…
در هنگام فروش از مشتری ارزش افزوده دریافت می کنیم.

سایر حسابهای پرداختی…

بانک…

فروش…

و در پایان فصل و هنگام پرداخت ارزش افزوده

سایر حسابهای پرداختی(ارزش افزوده فروش)

سایر حسابهای دریافتی(ارزش افزوده خرید)

بانک…

*آموزش ثبت حسابداری صنعتی)تولیدی)

اصولا شرکت هایی که تولید کننده کالا هستند از حسابداری تولیدی یا صنعتی استفاده می کنند.

به عنوان مثال در یک شرکت خودرو سازی برای تولید باید مواد اولیه زیادی را به هم متصل و تبدیل به کالا نماید.

در این شرکت ها از حساب های زیراستفاده می شود.

مواد اولیه:

به موادی که مستقیما در تولید نقش دارند.

دستمزد تولید:

به دستمزد کارگران که مواد را تبدیل به کالا می کنند اطلاق می شود.

سربار تولید:

هرگونه هزینه غیر از مواد و دستمزد تولید به سربار معروفند مانند:

سوخت کارخانه،حقوق نگهبانان،استهلاک ماشین آلات و…

کالای در جریان ساخت:

به موادی که در فرآیند تولید قرار گرفته و هنوز کامل نشده،کالای در جریان ساخت گفته می شود.

کالای ساخته شده:

کالای ساخته شده در جریان تولید می باشد

الف)ثبت خرید مواد اولیه:

موجودی مواد            ***

بانک                          ***

ب)ثبت تبدیل مواد به کالای در جریان:

کالای در جریان ساخت                 ***

بانک                                            ***

ج)ثبت حقوق و دستمزد تولید:

سربار                     ***

بانک                         ***

د)انتقال دستمزد به کالای ساخته شده:              

 

کالای درجریان ساخت          ***
سربار                                 ***

ه)انتقال کالای درجریان به کالای ساخته شده:   

کالای ساخته شده                      ***

کالای درجریان ساخت                ***

 

و)انتقال کالای ساخته شده به فروش کالا:
قیمت تمام شده کالای فروش رفته                    ***

کالای ساخته شده                                   ***

بانک                                                     ***

فروش                                                        ***

 

حقوق کارکنان شامل سه مورد میشود که عبارتند از :

حقوق پایه پرسنل

کسر کسورات ( مالیات ، بیمه ، بازنشستگی و.. )

مزایا ( عیدی ، حق مسکن ، حق اولاد ، حق ماموریت ) حق مسکن مشمول بیمه است .

وظایف حسابدار حقوق و دستمزد چیست ؟

 

نگاهی بر قوانین حقوق و دستمزد :

 

مراحل حسابداری حقوق و دستمزد :

مشخصات پرسنل شامل موارد زیر می باشد :

اطلاعات شناسنامه ای

شماره بیمه

شماره حساب و محل پرداخت حقوق

اطلاعات مدارک تحصیلی

وضعیت تاهل و مشخصات همسر و فرزندان و تعداد فرزندان تحت تکفل

 

اطلاعات پایه :

نام شعبه تامین اجتماعی و یا شعبه بانک باید مشخص و تعریف گردد .

اطلاعات پرسنلی :

بعد از مشخص شددن اطلاعات پایه و ثبت اطلاعات نوبت به زدن حکم پرسنلی می رسد

این حکم مقام فرد ، تاریخ شروع به کار پایان کار و میزان حقوق و مزایا را مشخص می کند .

5 نوع حکم در حقوق و دستمزد وجود دارد :

حکم شروع کار : هنگامی که فرد استخدام  می شود و تاریخ آن به اداره بیمه اعلام گردد

حکم کارگزینی : هنگامی که بخواهیم تغییراتی در مشخات یا مزایای حکمی ایجاد کنیم استفاده می شود .

حکم تغییر شعبه بیمه :

برای جلوگیری از ایجاد مشکل در بیمه فرد و تغییر شعبه در این حکم زده می شود

حکم بین ماهی :

هنگامی استفاده میگردد که فرد کمتر از یک ماه در شرکت مشغول به کار باشد . در این حکم تاریخ اعتبار ( ترک کار )

مهم می باشد .

حکم پایان کار :

با قطع همکاری یا بازنشستگی فرد زده می شود .

عوامل حقوق وکارکرد :

شامل مواردی چون : حقوق پایه ، حق بن ، حق اولاد ، حق مسکن ، مزایای مشمول بیمه ، غیر مشمول بیمه ، غیر مشمول بیمه ، بیمه سهم فرد ، مالیات ماه و سال و…

 

عوامل حقوقی در سه نوع مزایا و کسورات و سایر تعریف می شوند .

مزایا نیز خود شامل مزایای حکمی ( ثبت در حکم ) مزایای غیر حکمی می باشد .

عوامل کارکردی نیز شامل :

کارکرد ماه ، کارکرد اضافه کاری ، کارکرد ساعتی و… می باشد

این عوامل بر اساس روز ، ساعت ، دقیقه ، ريال ، و یا ساعت دقیقه و ثانیه تعیین می شوند .

مقدار دهی عوامل حقوق :

در هر ماه باید مقدار کارکرد ماه ، ساعت و روز های مرخصی ، غیبت ، اضافه کاری ، هر پرسنل وارد شود . برای اینکار میتوان از سیستم کارت ساعت زن خروجی بگیرید .

عوامل فرمول دهی حقوق و دستمزد :

با تعریف فرمول ، نحوه محاسبه مقادیر عوامل حقوق و کارکرد مانند : حقوق  پایه ، اضافه کاری کاری ، حق مسکن ، مالیات ، بیمه و… مشخص می شود اما می توان به صورت راحت تر با نرم افزار اکسل این محاسبه را انجام داد .

اولویت تعریف فرمول ها مهم می باشد و باید ابتدا برای مزایا  ، سپس کسورات و سایر عوامل فرمول نوشته شود .

محاسبه حقوق ، گزارشگیری و لیست :

محاسبات حقوق با استفاده از مقادیر وارد شده درعوامل حقوق و کارکرد و فرمول های ثبت شده انجام شده می شود و پس ازآن میتوان گزارش فیش حقوق و لیست پرداخت بانک پرسنل را تهیه نمود .

پس از محاسبه حقوق میتوان دیسکت بانک ، بیمه و مالیات را تهیه نمود و در هرماه باید فایل مربوط به اطلاعات بیمه ای و مالیاتی و کارفرمای شرکت در سایت اداره مالیات و بیمه برگزار شود .

با تهیه دیسکت مالیات و بیمه می توان فایل های مورد نظر ایجاد شده را در سایت های مربوطه بارگزاری کرد .

ثبت سند حسابداری :

در ابتدای کار ثبت سند حقوق و دستمزد در حسابداری در 2 سند مجزا انجام میگیرد .

 

چند نمونه از فرمول های محاسبه حقوق ودستمزد :

1 ) ساعات اضافه کاری :

برای بررسی ساعات اضافه کاری دو شرط لازم است . اول آنکه فرد علاقه داشته باشد اضافه کاری انجام دهد و دوم آن که دستمزد هر ساعت اضافه کاری 40% بیشتر از سایر ساعات کاری می باشد .

2) برای رسیدن به اضافه کاری باید حقوق پایه را بر کارکرد اضافه * 4/1 * 220  تقسیم کرد

و همچنین حقوق پایه را نیز حقوق پایه در حکم در کارکرد ماه * 30 تقسیم کرده تا جواب به دست بیایید .

3) ساعات تعطیل کاری :

در صورتی که به هر دلیلی کارکنان مجبور شود در روز های تعطیل همچون جمعه کار کنند می بایست 40% بیشتر از حقوق روز های عادی را دریافت نماید .

4) ساعت شب کاری :

بر اساس قانون کارکردن در شب برای کارکنان غیر نوبتی 35% بیشتر از دستمزد ساعات کاری عادی محاسبه شود .

برای به دست آوردن شب کاری نیز حقوق پایه را در ضرب ساعات شب کاری *35% * 220 تقسیم میکنیم

5) نوبت کاری :

نوبت کاری که با عنوان شیفت نیز از ان نام برده می شود دارای سه دسته محاسباتی گوناگون است .

الف ) شیفت کاری در بازه های6 بعد از ظهر الی 2 شب : 10%

ب) شیفت کاری در بازه 2 شب تا 10 صبح : 15%

ج ) شیفت کاری در بازه 10 شب الی 6 صبح : 5/22%

6) سنوات :

مطابق قانون کار فرمایان موظف هستند به کارگرانی که یک سال یا بیشتر براساس قانون کار برای آنها کار کرده اند سنوات پرداخت نمایند .

برای به دست آوردن سنوات حقوق پایه در ضرب روز های کارکرد سنوات خدمت *365 تقسیم میکند .

 

7 ) محاسبه عیدی :

پس از اتمام سال مبلغی معادل دو برابر حقوق پایه می بایست از سوی کارفرما به کارکنان پرداخت میگردد

البته شرط مهمی نیز دارد و آن این که مبلغ نباید بیشتر از سه برابر حقوق دریافتنی در سال گذشته توسط پرسنل باشد .

8 ) محاسبه بیمه :

 

از تا نرخمبلغ سقفتجمعی
03,000,000000
30,000,00075,000,00010%
75,000,000105,000,00015%
105,000,00015,000,00020%
150,000,000210,000,00025%
210,000,000به بالا35%

 

در پایان این مقاله شایان ذکر است که قصد و نیت تولید این متن و مقاله صرفا برای بهبود و کمک و به دنیای حسابداری و جامعه حسابداران بود .

و البته کمال تشکر را دارم از همکاران عزیزم که در تولید و گرد آوری این محتوا یاری رساندند .

اما با نهایت احترام در پیرو جستجو و مطالعه خود درباره این موضوع به اشکالات اساسی زیر برخورد کرده و راه حل هایی برای بر طرف کردن این اشکالات را پیشنهاد می دهم :

نقات ضعف :

اما همه نقاط ضعف گفته شده را شرکت حسابداری دانا نوین حامی فکور با اکسل به صورت اتوماتیک و اصولی در کمترین زمان به سر انجام می رساند .

خروج از نسخه موبایل